آموزشگاه نما رسانه

آموزشگاه نما رسانه

گسترش شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی و مؤسسات مرتبط با رسانه و سینما، در افغانستان، نیازمند نیروی انسانی متخصص و آموزش‌دیده در بخش‌های گوناگون خود است؛