ساختار موسسه فرهنگی – هنری نما رسانه

موسسه فرهنگي – هنري نما رسانه در راستاي ترويج آموزه‌ها و انديشه‌‌هاي ديني و به منظور تحقق بخشيدن به اهداف ذيل در سال 1385 تأسيس گرديد:

اهداف

الف. ارتقاي سطح فرهنگي جامعه

ب. گسترش و باور و اعتماد ملی در میان هنرمندان

ج. تربيت نيروي انساني متخصص و متعهد

د. توليد برنامه‌‌هاي گوناگون تلويزيوني و سينمايي با نگاه به نیازهای جامعه

ساختار

مؤسسه نما رسانه، داراي شوراي سياستگذاري، رئيس، قائم مقام رئيس، مدير اجرايي، واحد‌‌هاي آموزش و پژوهش، توليد و دفتر طرح و برنامه و دبيرخانه و روابط عمومي است.

اعضای شوراي سياستگذاري به عنوان عالي‌‌‌ترين رکن مؤسسه، متشکل از هفت نفر از افراد واجد شرايط مي‌باشد که از سوی رییس نما رسانه به صورت دائم و با وظايف و اختيارات ذيل انتخاب مي‌شوند:

نمودار

 وظایف شورای سیاست‌گذاری

الف. سياستگذاري و تصويب برنامه‌‌هاي کلان مؤسسه

ب. نظارت بر حسن اجراي اساس‌نامه

ج. تصويب آيين نامه‌‌هاي داخلي مديريت‌ها

د. تصويب نهايي طرح‌ها و برنامه‌‌هاي ارائه شده از سوي دفتر طرح و برنامه

 

وظایف و اختیارات رئیس مؤسسه

الف. رهبری فعالیت‌های مؤسسه و نظارت بر حسن اجرای اساس‌نامه و مصوبات شورای سیاست‌گذاری

ب. هماهنگی فعالیت های مؤسسه

ج. ارائه گزارش کار مؤسسه به شورای سیاستگذاری هر سال یک‌بار

د. تأمین مالی مؤسسه و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و امضای تمام اسناد مالی

و. عزل و نصب کارکنان واحدهای مختلف به پیشنهاد مسؤولین واحدها   

 

قائم مقام

، افزون بر همکاری در تحقق وظایف رئیس مؤسسه، انجام کلیه وظایف رئیس در نبود وی را برعهده دارد.

 

وظايف و اختيارات مدير اجرايي

الف. پيگيري اجراي مصوبات شوراي سياستگذاري

ب. نظارت بر عملکرد واحدهاي مختلف

ج. پيگيري تمام امور اجرايي مؤسسه

د. پيگيري پيشنهادها و انتقادها

 

وظايف واحد آموزش و پژوهش

الف. اجراي مصوبات شوراي سياستگذاري در امور آموزش و پژوهش

ب. تدوين و ارائه طرح‌‌هاي آموزشي و پژوهشی به دفتر طرح و برنامه

ج. همکاري با ديگر مؤسسات فرهنگي، هنري و رسانه‌ای در امور آموزشي و پژوهشی

د. دانش‌افزايي تخصصي و دینی اعضا

و. برنامه‌ريزي و اجراي طرح‌‌هاي پژوهشي و آموزشي

هـ. تشکيل، راه‌اندازي و اداره کتابخانه و اشتراک مجلات تخصصي

ی. جذب و به‌کارگيري پژوهشگران و اساتید در حوزه طرح‌‌هاي مصوب

 

وظايف واحد توليد

الف. تدوين و ارائه طرح‌‌هاي توليدي در جهت ارتقاي سطح کيفي و کمي محصولات و بهبود روند توليد به دفترطرح و برنامه

ب. هماهنگي و نظارت بر انجام تمام مراحل توليد

ج. هماهنگي لازم براي توليد پروژه‌ها

د. اجرا و پيگيري طرح‌هاي مصوب

هـ . پيشنهاد تهيه تجهيزات و وسايل مورد نياز

ز. انعقاد قرارداد با عوامل توليد

ح. تدوين و ارائه طرح‌هايي براي فعال نگاه داشتن زيرمجموعه‌‌هاي واحد توليد

 

وظايف دفتر طرح و برنامه

الف. مديريت کارشناسي طرح‌‌هاي ارائه شده به شوراي سياستگذاري

ب. تهيه طرح‌‌هاي لازم براي توسعه کمي و کيفي مؤسسه

ج. رسيدگي و تصويب طرح و برنامه‌‌هاي ارائه شده به مؤسسه

د. صدور مجوز ساخت برنامه

و. مطالعه و کارشناسي اولويت‌ها و مناسبت‌ها

هـ. . تأييد صلاحيت‌ها و اولويت‌‌هاي تهيه‌کنندگان و کارگردانان

 

واحد ارزش‌يابي

واحد ارزش‌یابی، از رئيس مؤسسه يا قائم مقام، فردي از دفتر طرح و برنامه، دو نفر کارشناس محتوايي و دو نفر کارشناس فني تشکيل شده و وظايف ذيل را بر عهده دارد:

الف. بررسي محصول و تعيين درجه کيفي آن

ب. تأييد يا رد نهايي محصولات توليدي

ج. بازنگري محصول و دستور اصلاح آن