نمایشگاه دائمی نما رسانه

ارائه تجهیزات حرفهای صدا و تصویر با کیفیت بالا و قیمت مناسب و بدون واسطه از نمایندگیهای معتبر بینالمللی، گامی دیگر در عرصه خدمات رسانهای مؤسسه فرهنگی هنری نما فیلم در افغانستان است تا دستاندرکاران رسانه، به ویژه شبکهها و مؤسسات تلویزیونی و فیلمسازان بتوانند بدون هیچ دغدغهای از کمبود امکانات به فعالیتهای فرهنگی و رسانهای خود بپردازند.

اکنون نمایشگاه دائمی نما رسانه با تأسیس نخستین فروشگاه خود در کابل، آماده ارائه انواع محصولات رسانهای حرفهای و پذیرش و تهیه سفارشات است.