کتاب فروشی نمانشر

کتابفروشی نمانشر واقع در پل سوخته همه روزه محل مراجعه محققین، دانشجویان و اهالی فرهنگ و پژوهش بوده و با ارایه جدیدترین کتب و نرم افزارها درصدد پاسخگویی هرچه بهتر به نیازهای فرهنگی مخاطبان و مراجعان است.