اولین جلسه «خوانش شعر و نقد شعر» با حضور شاعران، فرهنگیان و شعردوستان بعد از چاشت روز پنجشنبه، هفت دلو در موسسه فرهنگی- هنری نما رسانه برگزار شد.
سید محمدتقی حیدری، مؤسس و مسئول موسسه نما رسانه میگوید که ظرفیتهای این موسسه میزبان کارهای فرهنگی و هنری جوانان است .
آقای حیدری میافزاید: «هدف ما پشتیبانی نیروهای جوان و تقویت کارهای فرهنگی است که دور از سیاست باشد.»
مسئول موسسه نما رسانه همچنان گفت که با پرشور شدن این برنامه در آینده سمینارها، همایشها و محفلهای فرهنگی را نیز راهاندازی میکنند .
در همین حال حسن بیانی یکی از شاعران میگوید که همچون برنامهها زمینه آموزش شعر را برای کسانی که شعر دوست دارند، اما از آن فاصله گرفتهاند را مهیا میسازد .
آقای بیانی همچنان میگوید: «این برنامهها سبب میشود افراد به صورت جدیتر به آموزش شعر رو بیاورند ».
در عین حال فاضل محجوب یکی از برگزارکنندگان این برنامه گفت که جلسههای خود را به صورت صمیمی با همکاری موسسه نما رسانه به پیش میبریم و بیشتر استفاده میکنیم از جوانان که پرچمداران ادبیات کشورند .
با وجودی که کمتر در کشور به آموزش شعر و نقد شعر توجه شده است، اما شکیلا جمال که تازه به سرودن شعر روی آورده میگوید که این برنامهها برای رشد استعداد جوانان در عرصه ادبیات مؤثر است تا افرادی که درست ظرافتهای شعری را نمیدانند، با آن آشنایی حاصل کنند.