جشن ده سالگی «نما رسانه» در کابل برگزار شد

جشن ده سالگی موسسه فرهنگی- هنری نما رسانه با حضور فرهنگیان، هنرمندان و نویسندگان در سینمای خانواده این موسسه روز پنجشنبه، 41 دلو برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری فرهنگ، محمدتقی حیدری، مؤسس و مسئول موسسه فرهنگی- هنری نما رسانه میگوید که ده سال قبل، نما رسانه با توجه به نیازهای واقعی جامعه و کاستی فعالیتهای فرهنگی- هنری و با هدف پاسخگویی به گوشهای از نیازهای فکری و روحی جامعه تأسیس شد.
آقای حیدری افزود: «در این سالیان برنامههای زیادی در قالب سریال، فیلمهای داستانی، فیلم کوتاه، مستند، مستند گزارشی، برنامههای ترکیبی، کلید، نماهنگ، نماهنگهای مفهومی، با موضوعهای معارف اسلامی، ادبی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تولید شده است.»
مسئول نما رسانه همچنان گفت که با یاری خداوند متعال و تلاش پیگیر دوستان و همکاران در نمارسانه، این موسسه سیر صعودی داشته است.
در عین حال انجنیر لطیف احمدی، یکی از سینماگران موفق کشور گفت که ساختوساز این موسسه برای یک قوم نیست، جناحداری نمیکند و این در خدمت مردم افغانستان است.
آقای احمدی افزود که زیربنای یک کشور فرهنگش است و آینده از آن کسی است که فرهنگ را میسازد.
موسسه نما رسانه، از جمله رسانههای محدودی است که در طول یک دهه برای رشد فرهنگ و هنر کشور کار میکند.
آگاهان از کارهای این موسسه توصیف و تقدیر کرده، میگویند که دولت برای رشد فرهنگ و هنر کاری نکرده است.
ابراهیم عارفی، رییس افغان فیلم میگوید که بدبختانه یگانه کاری که در افغانستان در طول تاریخ، به خصوص در 41 سال به آن توجه نشده فرهنگ است.
آقای عارفی افزود: «زندگی تنها به این نیست که ما راه میرویم، نان میخوریم بل زندگی اصلی ما مربوط به فرهنگ میشود.»
در همین حال دکتر عسکر موسوی گفت: «آنچه که باعث میشود اسلام در افغانستان تبدیل به فاجعه شود و فاجعههایی بار بیاورد که بشریت به یاد ندارد به خاطر نبود فرهنگ است.»
دکتر موسوی افزود که فرهنگ در افغانستان خواستگار ندارد و به خاطر همان، رویاش کار نشده است.
جشن دهسالگی نما رسانه در حالی برگزار میشود که این موسسه در بخشهای نما فیلم، تولیدات تلویزیونی و سینمایی، نما نشر، بخش انتشارات و عرضه محصولات فرهنگی، نما نرمافزار، تولیدات نرمافزاری، خبرگزاری فرهنگ، کتابخانه عمومی، سینمای خانواده، برگزاری همایشها سمینارها و بزرگداشتها فعالیت میکند.