محفل گشایش سالن سینما-خانواده فرهنگسرای نمارسانه

به گزارش خبرگزاری فرهنگ پرس سالن سینمای فرهنگ سرای نما رسانه با اشتراک جمع کثیری از مسئولین دولتی حوزه فرهنگ و فرهنگ دوستان شهر کابل طی مراسم باشکوهی شروع به فعالیت نمود. تصاویر زیر گوشه ای از این رویداد ارزشمند فرهنگی را روایت می کند.