الفبای زندگی

مجوعه آموزشی الفبای زندگی در 48 قسمت (1000 دقیقه) آموزش الفبای فارسی را به تمام روستاهای دور، شهرها و خانههای مردم، به ارمغان میبرد و از این مدرسه تصویری، همگان در هر کجا، با کمترین امکانات میتوانند بهره گیرند و پس از تماشای آن، جملات ساده را بخوانند و بنویسند.

در هر قسمت، یکی از حروف الفبا، معرفی و آموزش داده میشود و کلمات آسان و روان دارای آن حرف و تلفظ سلیس و روان واژگان حروف و استفاده از انیمیشن و وله، این مجموعه آموزشی را مفید و ممتاز گردانیده است.

این مجموعه از تدوین بسیار عالی، رنگپردازی، صحنهآرایی و دکور جذاب بهره برده است.

خانم معلم، درس را با آموزهها و گفتار بزرگ دینی آغاز میکند و با بهره از تکنولوژی آموزشی، الفبای زندگی را شفاف و ساده، در اختیار بینندگان قرار میدهد.

در پایان هر قسمت مجری دوم، در فضای باز، با توجه به واژگان هر درس، درباره یکی از ویژگیهای سرزمین افغانستان و آموزههای دینی، به شیرینی سخن میگوید.

یکی از نقش‌های مهم رسانه‌ها بویژه پس از دوران جنگ و فقدان نظام آموزش‌و پرورش(معارف) مطلوب، آموزش به‌ویژه سوادآموزی است؛ رسانه می‌تواند کاستی‌های نظام آموزش و پرورش را جبران کند و این برنامه ممتاز، این رسالت رسانه را به دوش دارد.