سریال طنز 1×4

مجموعه طنز 1×4، در 50 قسمت (1000 دقیقه) موضوعات خانوادگی، سیاسی، اداری، ورزشی و… را با توجه به زندگی روزمره، داستانها و فرهنگ عامیانه، به زبان طنز به تصویر کشانده است. هر قسمت دارای 4 آیتم و به یک موضوع جداگانه در 5 دقیقه پرداخته است.

کوتاهی آِتمها، تنوع موضوعات و فشردگی و دوری از درازگویی را در پی داشته و کام بیننده را با ذائقههای تازه، شیرین میکند.

موسیقی مناسب با هر آیتم، ولههای بین هر آیتم، به نسبت، نو و ابتکاری است. بازیگران این مجموعه، دانش‌آموختگان سینما و مسلط به بازیگری میباشند. تنوع موضوعات و آیتمها، گریمهای متنوع و جذاب را به همراه داشته و در میان برنامههای مشابه، ممتاز و برجسته است.

طنز این مجموعه بر موقعیت و حرکات کمدی بازیگران است؛ با وجود این، دیالوگها کوتاه، برآمده از زبان بومی و روزمره، شیرین و خندهآور است و از پرگویی و زیاده‌گویی به‌دور مانده و نیز گویش شیرین هزارگی بر جذابیت آن افزوده است. متناسب با هر آیتم، فضا و دکور تغییر میکند و جلوههای دیداری بسیاری را پیش روی مینهد و فاقد حشو و اضافه است.

کلیت این مجموعه به سلیقه مخاطبان طنز میافزاید و بیننده را به دقت در زندگی روزمره و کنش و واکنشهای اجتماعی وامیدارد و هر آیتم یک پند مفید برای خوب زیستن را هدیه میدهد.

ساخت این مجموعه در بهار 1387 به پایان رسید.