نشست سیاست و اندیشه

افزایش آگاهی مخاطبان، یکی از نقشهای مهم رسانهها است؛ بدین روی مؤسسه فرهنگی- هنری نمافیلم، به تولید میزگرد «سیاست و اندیشه» در 29 قسمت (718 دقیقه) همت گمارد. این برنامه به تحلیل مسائل مهم افغانستان در عرصه سیاست، قدرت و حکومت مانند مشارکت سیاسی- اجتماعی زنان، عدات سیاسی، فساد اداری، انتخابات ریاست جمهوری، پارلمان وظایف و عملکردها، اردوی ملی و پلیس و نابرابریهای اجتماعی میپردازد و میکوشد با بهره از برترین کارشناسان عرصه سیاست و حکومت در علوم اسلامی و آکادمیک به مباحث نظری سیاست و اندیشه، ژرفا بخشد و مشکلات و بحرانهای امروزی جامعه افغانستان را واکاود. این مجموعه برای نخستین بار از شمار زیادی کارشناس اسلامی با تحصیلات دانشگاهی، بهره جسته است.

مؤسسه فرهنگی- هنری نما فیلم، در آینده بر آن است که مسائل گوناگون و مهم کنونی افغانستان در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را در قالب نشست و میزگرد بررسد.