نمایش کوتاه مهمان

نمایش کوتاه «مهمان» در 13 دقیقه به آداب و فضیلت مهمان و مهمان‌داری در اسلام و فرهنگ سنتی جامعه افغانستان پرداخته و با ستفاده از موسیقی مناسب، شخصیت‌پردازی دقیق، بازیگران دوره دیده، در بهار 1386 تولید شده است.