دستگاه SNG

SNG

انتقال اطلاعات و رخدادهای به موقع و دقیق و زنده وقایع افغانستان، مطلوب و خواست مردم افغانستان و سایر علاقمندان این کشور تاریخی و پرحادثه، به‌ویژه پس از حضور مجامع و کشورهای جهانی است.

با توجه به این نیاز، مؤسسه فرهنگی هنری نمافیلم، گام دیگری را در عرصه گسترش صنعت رسانه در افغانستان برداشت و آن خریداری و فعالسازی دستگاه SNG است که میتواند با حضور سریع و به موقع خود در رخدادها و مراسمهای مهم و ضروری و با استفاده از خبرنگاران زبده و حرفهای به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی، به پخش مستقیم بپردازد.

اکنون نمافیلم میتواند با تمام شبکههای تلویزیونی افغانستان و شبکه‌های خارجی،‌ به عقد قرارداد در زمینه پخش بههنگام بپردازد.