مرکز خدمات رسانه‌ای

گسترش روز افزون شبکههای تلویزیونی و رادیویی در افغانستان امروزین و گستردگی علوم رسانهای و تغییر روز افزون تکنولوژی مهندسی رسانهها، کمبود محسوسی از مهندسین فنی رادیو، تلویزیون، تأسیسات استودیویی و.. در کشور موجب شده مؤسسه فرهنگی هنری نمافیلم با پیشگامی در این بخش نیز پس از رایزنی و توافق با مهندسین برتر رسانه در کشورهای همسایه، به راه اندازی مرکز خدمات رسانهای در سال 1387 مبادرت ورزید. اکنون این مرکز با داشتن مهندسین زبده در زمینههای گوناگون خدمات رسانهای فعال است که شامل موارد ذیل است:

راهاندازی پروژههای رادیو و تلویزیون از طراحی تا راه اندازی و بهرهبرداری کامل

پشتیبانی فنی رادیو و تلویزیونها

ساخت و راهاندازی استودیویی حرفهای صدا و تصویر

تهیه محصولات تلویزیونی از شبکههای خارجی

سرویس دهی SNG برای برنامههای زنده تلویزیونی و تهیه گزارش برای شبکههای خبری دنیا به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی