سایت خبرگزاری فرهنگ

خبرگزاری فرهنگ یکی از رسانه های فعال در حوزه فعالیت های فرهنگی هنری افغانستان است.

سایت خبرگزاری فرهنگ به دور از هیاهوی خبرهای نا امید کننده جنگ و … می کوشد با اطلاع رسانی وقایع و رویدادهای فرهنگی و ارتباط بین هنرمندان و اندیشوران افغانستان دریچه امید و شکوفایی فرهنگی افغانستان را بروی مخاطبان بگشاید.